Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Επενδυτικές Σχέσεις | Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών | Κατάσταση ταμειακών ροών

  2012 2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 1.006 2.062
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:  
Αποσβέσεις 2.239 1.401
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων -5.1 0
Διαγραφή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0.0 115
Ζημιές από διαγραφή απαιτήσεων 14 -27
Προβλέψεις 224 3.071
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές ) επενδυτικής δραστηριότητας 340 -525
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα 1.726 1.223
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.498 4.351
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.732 -2.984
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.778 -1.270
Καταβεβλημένοι φόροι -95 -355
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.440 7.061
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -34 0
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων 0 0
Αγορά ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων -1.010 -536
Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων -0,06 0
Τόκοι εισπραχθέντες 62 68
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 284
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -948 -217
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πώληση ιδίων μετοχών 0 0
Εισπράξεις απο εκδοθέντα και αναληφθέντα δάνεια 34.883 24.611
Εξοφλήσεις δανείων -39.547 -28.577
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -113 -90
Μερίσματα πληρωθέντα -365 -419
Σύνολο εισροών (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.143 -4.476
Καθαρή άυξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.349 2.367
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.962 3.311
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.311 5.686