Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Επενδυτικές Σχέσεις | Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών | Ισολογισμός

  2011 2012 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Ενσώματα πάγια 6.970 6.031 5.108
’υλα περιουσιακά στοιχεία 587 297 238
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6.017 5.617 4.251
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 146 154 89
     13.720 12.099 9.686
Μεταβολή (%)
0,0  -11,8  -19,9 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέματα 0.08 0.08 0.08
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 46.624 40.301 35.214
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.962 3.312 5.687
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 0.03 0.10 0.08
  48.586 43.613 40.901
Μεταβολή (%)
0,0  -10,2  -6,2 
Σύνολο ενεργητικού 62.798 56.180 51.056
Μεταβολή (%)
0,0  -10,5  -9,1 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Μετόχων της μητρικής:  
Μετοχικό κεφάλαιο 8.354 8.354 8.354
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 3.942 3.942 3.942
Ίδιες Μετοχές -122 -122 -122
Διαφορές αναπροσαρμογής και λοιπά αποθεματικά 1.730 2.443 2.505
Κέρδη (ζημιές) εις νέον 9.190 8.583 8.656
 
Δικαιώματα μειοψηφίας: 459 393 413
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 23.552 23.593 23.748
Μεταβολή (%)
0,0  0,1  0,6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Δάνεια 613 255 0
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 5 0 0
Υποχρεώσεις απο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 129 43 0
Προβλέψεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 645 493 476
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 86 56
  1.392 998 532
Μεταβολή (%)
0,0  -28,3  -46,7 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20.924 19.195 14.907
Φόρος εισοδήματος 62 19 2.529
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 0
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.529 12.215 8.485
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 221 190 10
Υποχρεώσεις απο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 118 91 42
  37.854 31.710 25.973
Μεταβολή (%)
0,0  -16,2  -18,0 
Σύνολο Υποχρεώσεων 39.245 32.586 27.306
Μεταβολή (%)
0,0  -16,9  -16,2 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 62.798 56.180 51.056