Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Επενδυτικές Σχέσεις | Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών | Κατάσταση αποτελεσμάτων

  2011 2012 2013
Πωλήσεις 56.993 48.256 35.871
Μεταβολή (%)
0,0  -15,3  -25,7 
Κόστος Πωληθέντων -37.478 -28.707 -16.980
Μικτό Κέρδος 19.515 20.049 18.891
Μεταβολή (%)
0,0  2,7  -5,7 
Λοιπά έσοδα 346 359 151
Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων -9.436 -9.175 -8.070
Έξοδα διοίκησης -6.792 -7.380 -6.496
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης -187 -779 -316
Λοιπά έξοδα 0 0 0
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.447 3.072 4.158
Μεταβολή (%)
0,0  -10,8  35,3 
Χρηματοοικονομικά κόστος-(καθαρό) 1.955 -1.666 -697
Κέρδη προ φόρων 1.700 1.006 2.062
Μεταβολή (%)
0,0  -40,8  104,9 
Φόρος εισοδήματος -579 -721 -1.555
Κέρδη μετά από φόρους 1.121 285 506
Μεταβολή (%)
0,0  -74,5  77,5 
Κατανεμόμενα σε:  
Μετόχους της μητρικής 1.082 366 494
Δικαιώματα Μειοψηφίας 39,16 -80,68 12,17
  1.120,00 285.50 506.17
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή) : 0,03 0,01 0,01