Αρχική σελίδα Sitemap Επικοινωνία Links Εκτύπωση English version

Δραστηριότητες | E-government

Η NEWSPHONE ανταποκρινόμενη με ευελιξία στις απαιτήσεις των καιρών απολαμβάνει το προνόμιο να θέτει τα πρότυπα στην αγορά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, υλοποιώντας σύνθετα έργα για το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αποκτά έτσι τη δυνατότητα να παρέχει one-stop, on-line πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες.

Η NEWSPHONE μελετά τις διαδικασίες λειτουργίας Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών, συλλέγει τις πληροφορίες που αφορούν στα Διοικητικά «προϊόντα», τις επεξεργάζεται, οργανώνει το περιεχόμενό τους, τις τυποποιεί και αυτοματοποιεί την ψηφιακή παραγωγή τους και τη διάθεσή τους στους πολίτες.

Αυτή ακριβώς η κατανόηση της αλληλουχίας των ενεργειών και των συνεργιών σε αρμονία με τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί τον πυρήνα της υπεροχής της NEWSPHONE στον τομέα αυτό.

Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ», την υλοποίηση του οποίου ανέλαβε η NEWSPHONE μετά από διεθνή διαγωνισμό, αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υιοθέτησης του μοντέλου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η επιτυχής υλοποίηση και λειτουργία του «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε συνδυασμό με τη μεγάλη απήχησή του σε όλη τη χώρα, ανέδειξε τη NEWSPHONE σε στρατηγικό εταίρο της Πολιτείας. Επιπλέον, και το δεύτερο σκέλος του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ»που έχει χρονική διάρκεια μέχρι και το 2008 επίσης ανατέθηκε στην NEWSPHONE, μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του πρώτου μέρους του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ», η NEWSPHONE ανέλαβε τη συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση της Δημόσιας Διοικητικής πληροφορίας, διασύνδεσε τα ΚΕΠ. σε ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο και δημιούργησε ένα Helpdesk για την τηλεφωνική υποστήριξη της λειτουργίας τους. Επίσης, δημιούργησε την πολυγλωσσική δικτυακή πύλη www.kep.gov.gr, η οποία δέχεται μηνιαίως περισσότερες από 10.000.000 επισκέψεις ενώ το Τηλεφωνικό Κέντρο 1564 εξυπηρετεί περισσότερες από 160.000 κλήσεις το μήνα. Τέλος, η NEWSPHONE έχει αναπτύξει την εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων των ΚΕΠ μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται περισσότερα από 190.000 αιτήματα πολιτών το μήνα.

Η συνεργασία μεταξύ της NEWSPHONE και του Ελληνικού Δημοσίου δεν σταματά στο έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ», αλλά διανθίζεται διαρκώς με νέα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αποβλέπουν στην πληρέστερη κάλυψη των αυξημένων αναγκών των πολιτών.

Με τις δυνατότητες που της παρέχουν οι υποδομές της και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, η NEWSPHONE δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διασύνδεση ετερογενών συστημάτων Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες.

Σήμερα, η NEWSPHONE έχει διασυνδέσει μεταξύ άλλων τα συστήματα της Στρατολογίας, του Ποινικού Μητρώου, του Ειδικού Ληξιαρχείου, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, των Επιμελητηρίων και του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με την εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων των ΚΕΠ, επεκτείνοντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες μέσω των ΚΕΠ.